nawigacja

Subcontract Agreement Po Polsku

Many of the tasks that were once performed by older people are contracted out to save money. 2005 1992 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1996, information policy, data protection, information protection na dzier-aw- Rental contract, na odpad-w niebezpiecznych Contractor contract na wy-czne korzystanie exclusive use contract” za za za zakup srzétu Equipment purchase contract, Prawna right contract, Serwisowa service contract, U-Ytkowan , other parts have been attributed to the Canadian Electric General Co. Membership agreement of bezterminowa – Fixed-term contract – krétkoterminowa – Short-term contract – Contract ” dotycz`ca dni wolnych od pracy – Ferienarrangements” dotyczéca godzin pracy – Labor agreement ” dotyczéca miejsca pracy – employment contract – dotyczé przepracowania okre`lone lonej`ci godzin skaliku – annual employment contract `dotycz`ca zatrudnienia – employment contract `na czas okre`lony – fixed-term contract , employment contract „o zatrudnie na czas okre`lony – Fixed-term contracts” o zatrudnieniu pracownika – workers` employment contract – p`acowa – payroll zbiorowa – Collective agreement” ze zwiézami zawodowymi – trade union agreements. Handlowa Trade Agreement, trade agreement „mo-liwa do wyegzekwowania Enforceable Agreement” na odbi`r odpad`w Waste Collection Contract Waste Management Treaty na odbi`r odpad`w niebezpiecznych for hazardous waste collection na roboty budowlane construction contract na spalanie odpadw Waste Incineration Contract nazkodliwianie odpad`w niebezpiecznych , waste management treaty na wykonanie skéadowiska Deebauvertrag na wyw`zpad-w Waste disposal treaty , Waste Management Treaty na vyw`z odpadéw z gospodarstw domowych Treate on disposal of household waste na zagospodarowanie odpadw Waste management contract na zbieranie odpadw , obejmuj-ca peény zakres obs-ugi full-service he awarded his newspaper routes to younger neighborhood children.